#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w modelu subskrypcji co miesięcznej oraz w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

REGULAMIN WAKACYJNEGO PROGRAMU NAUKOWEGO WARSZTATY ONLINE #SmartSummerCamp

§ 1 Definicje

1. Organizator – SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081) przy ulicy Bukowskiej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769836 NIP 7792502777 REGON 382479216. Spółka jest Stroną umowy, której przedmiotem jest organizacja Wakacyjnego Programu Naukowego #SmartSummerCamp („#SmartSummerCamp”).
2. Warsztaty online #SmartSummerCamp – to wakacyjny program naukowy warsztatów online składający się z 8 spotkań prowadzonych w każdy wtorek w okresie od lipca do sierpnia 2020 r. w wymiarze do 60 minut. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymują dwa zestawy eksperymentów, które będą przeprowadzane w czasie warsztatów online.
3. Sklep SmartBee Club – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem internetowym www.smartbee.club
4. Uczestnik – osoba zapisująca się na warsztaty on-line #SmartSummerCamp
5. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2 Zgłoszenie do udziału w warsztatach

1. Zgłoszenie na warsztaty online #SmartSummerCamp jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności – w szczególności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
2. Zgłoszenia na warsztaty online #SmartSummerCamp dokonywane są za pośrednictwem formularza zakupowej umieszczonego na stronie internetowej www.smartbee.club/produkt/smart-summer-camp. Informacja o warsztaty online #SmartSummerCamp dostępna jest w zakładce „#SmartSummerCamp”. Po wyborze warsztatów należy przejść do formularza zakupu.
3. W celu wykupienia uczestnictwa w warsztatach online #SmartSummerCamp uczestnik dokonuje zakupu pakietu #SmartSummerCamp.
4. W celu złożenia Zamówienia należy:
• wejść na Stronę internetową http://www.smartbee.club/sklep
• wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, wybrać ilość kupowanych pakietów i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
• zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
• jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, podać numer telefonu, adres e-mail
• kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”
• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” oraz po dokonaniu płatności poprzez serwis Tpay, Uczestnik jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
5. Organizator w ciągu następnego dnia roboczego kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej z Uczestnikiem i przesyła Uczestnikowi indywidualny link dostępowy do warsztatów online #SmartSummerCamp.
6. Zgłoszenia udziału w warsztatach są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 23:59.

§ 3 Płatności

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach online #SmartSummerCamp jest dokonanie zakupu produktu #SmartSummerCamp.
2. Po zaksięgowaniu płatności na podany przy rejestracji adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie dokonania płatności oraz wystawiona zostaje faktura VAT.
3. Uczestnik, który nie skorzystał z zaplanowanej w danym miesiącu ilości zajęć ponosi ich koszty, a opłata nie zostanie pomniejszona.

§ 4 Dostęp do warsztatów

1. Warsztaty online #SmartSummerCamp odbywają się za pośrednictwem dedykowanej platformy.
2. Dostęp do warsztatów online #SmartSummerCamp jest udzielany na okres od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
3. Po dokonaniu płatności za warsztaty online #SmartSummerCamp, Organizator na podany przy rejestracji adres e-mail przesyła w ciągu 1 dnia roboczego dane dostępowe do warsztatów online, tj. dokładny adres strony w ramach platformy click.meeting lub Google Classroom, na której dostępne są warsztaty link aktywacyjny.
4. W celu odtworzenia warsztatów online #SmartSummerCamp konieczne jest wejście na adres strony podany w wiadomości z dostępem do warsztatów oraz podanie w formularzu dostępowym adresu e-mail użytego przy rejestracji na warsztaty. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu tych danych udzielony zostanie dostęp do warsztatów online #SmartSummerCamp.
5. Do udziału w warsztatach konieczny jest dostęp do Internetu. Organizator zaleca korzystanie z laptopa. Do użycia kart AR wymagany jest smartfon lub tablet z dostępem do Internetu.
6. Link aktywacyjny do warsztatów online #SmartSummerCamp nadawany jest indywidualnie każdemu Uczestnikowi i przeznaczony jest tylko do jego użytku.
7. Zabrania się udostępniania danych dostępowych osobom niebędącym Uczestnikami warsztatów online #SmartSummerCamp.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania dostępu do warsztatów online #SmartSummerCamp Uczestnikowi, który złamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bądź zmiany terminu lub miejsca z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego itp.). W takim przypadku uczestnik Warsztatów ma prawo do wyboru innego terminu Warsztatów, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych Warsztatów, o ile na wybranych Warsztatach będą jeszcze wolne miejsca.
10. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości uczestników niż 10 osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów lub zmiany terminu.

§ 5 Przebieg warsztatów

1. Warsztaty online #SmartSummerCamp odbywają się w grupach liczących nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób.
2. Warsztaty online #SmartSummerCamp odbywają się w każdy wtorek lipca i sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 na żywo. Warsztaty będą zapisywane po każdej emisji na żywo.
3. Warsztaty są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę naukową.
4. W czasie warsztatów Uczestnicy przeprowadzają eksperymenty z dwóch zestawów SmartBee.

§ 6 Materiały o uczestnictwie w warsztatach

1. Wraz z dostępem do warsztatów online #SmartSummerCamp Organizator dostarcza Uczestnikowi następujące materiały:
• Zestaw Premium Bee Box Zmiennokształtność,
• Zestaw Medium Bee Box Genetyka,
2. Materiały dydaktyczne wymienione w punkcie 1. oraz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach są przesyłane metodą dostawy wybraną na formularzu zakupie produktu na warsztaty na podany w tym formularzu adres lub do wybranego punktu odbioru.
3. Wysyłka materiałów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Wysyłka materiałów realizowana jest od 1 lipca 2020 r.
5. Organizator nie wyraża zgody na wykorzystanie materiałów warsztatowych do prowadzenia jakichkolwiek kursów i warsztatów, a także działalności komercyjnej z ich wykorzystaniem.

§ 7 Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Reklamacje związane z warsztatami online #SmartSummerCamp organizowanym na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesyłać w formie elektronicznej do Organizatora na adres info@smartbee.club w ciągu 3 dni od dnia zakończenia warsztatów, w których Uczestnik brał udział. Dla przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia decydujące znaczenie będzie miała data wysłania e-maila na powyższy adres mailowy. Możliwość zgłoszenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Warsztatów. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę uczestnictwa w Warsztatach oraz przyczynę reklamacji i jej argumentację. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Organizatorem umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być wysłane na adres info@smartbee.club W przypadku odstąpienia od umowy Uczestnik zobowiązany do zwrócenia przekazanych materiałów w stanie nieużywanym.

§ 8 Rezygnacja z warsztatów

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa warsztatach online #SmartSummerCamp, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem cyklu warsztatów.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach Uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia przekazanych materiałów w stanie nieużywanym, pod rygorem obciążenia Uczestnika cenami zestawów eksperymentalnych: Premium BeeBox Zmiennokształtność – 249 złotych oraz Medium BeeBox Genetyka – 169 złotych.
3. W przypadku rezygnacji niezbędne jest przesłanie e-maila na adres poczty mailowej infro@smartbee.club
4. Rezygnacja z zajęć, warsztatów lub kursu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest spółka SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Bukowska 27 62-081 Wysogotowo. E-mail: info@smartbee.club
2. Dane osobowe będą zbierane w celu prawidłowego wykonania usługi warsztatów online #SmarSummerCamp. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi warsztatów online #SmarSummerCamp, w tym w celu przekazania nagród.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Organizatora określa Polityka Prywatności.
4. Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych oraz udział w warsztatach online #SmarSummerCamp ma charakter dobrowolny jednak w przypadku odmowy wyrażenia zgody Uczestnik nie będzie dopuszczony do udziału w warsztatach online #SmarSummerCamp.
5. W celu skorzystania z przysługujących praw związanych z ochroną danych osobowych, należy przesłać stosowną informację na adres poczty e-mail: iodo@smartbee.club
6. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie z przyczyn techniczno-organizacyjnych, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej www.smartbee.club, o ile nie zastrzeżono inaczej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie warsztatów online #SmartSummerCamp, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wymaganych przez Uczestnika urządzeń i dostępu do Internetu koniecznych do udziału w warsztatach online #SmartSummerCamp, o których informował, a także których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia sprzętu będącego własnością Uczestnika, kontuzje, uszczerbek na zdrowiu i szkody powstałe po stronie Uczestnika. W razie doznania, w związku z udziałem w warsztatach, uszkodzenia ciała, sprzętu lub jakichkolwiek innych negatywnych następstw, Uczestnik nie będzie dochodzić wobec Organizatora żadnych roszczeń.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ta strona używa plików „cookies". Więcej informacji.

Ta strona używa plików „cookies". Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Zamknij