#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji w pakiecie 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

Regulamin akcji #smartDzieciaki

1.

Organizatorem akcji #smartDzieciaki jest spółka SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Malwowa 79, 60-175 Poznań. E-mail: info@smartbee.club

2.

Akcja #smartDzieciaki to akcja organizowana przez SmartBee Club sp. z o.o., w ramach której Uczestnicy wysyłają krótkie filmiki z pytaniami do naukowców emitowane w czasie Domowej Szkoły SmartBee Club w dniu 1 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 na fanpage Smartbee Club: https://www.facebook.com/Club.SmartBee

3.

Uczestnictwo w akcji #smartDzieciaki jest dobrowolne i bezpłatne. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.

4.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 24 maja 2020 r. do godz. 00.00.

5.

5. Uczestnik chcąc przystąpić do akcji #smartDzieciaki przesyła za pośrednictwem komunikatora Messenger swoje zgłoszenie zawierające:

  • a) filmik z pytaniem do naukowca,
  • b) dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, e-mail) swoje oraz innych osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane,
  • c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku swojego i innych osób, których zgłoszenie dotyczy.

6.

Uczestnik przystępując do akcji #smartDzieciaki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku oraz innych osób, których wizerunek może być przetwarzany.

7.

W przypadku zgłoszenia uczestnictwa do akcji #smartDzieciaki przez osoby niepełnoletnie, osoby te zobowiązują się do poinformowania swoich opiekunów prawnych (rodziców, opiekunów) o uczestnictwie w akcji #smartDzieciaki, a opiekunowie zobowiązują się do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych zgłaszającego się małoletniego.

8.

Uczestnik przystępując do akcji #smartDzieciaki przesyła plik audio-video, w formacie mp4, avi, mpeg-4, mov, do wykorzystania w związku z akcją #smartDzieciaki.

9.

Każdy z uczestników oświadcza, że zgadza się na publikację jego wizerunku i głosu w mediach, w tym radio, TV oraz Internecie.

10.

Pliki audio-video wszystkich uczestników będą sprawdzane pod kątem merytorycznym. Pliki uszkodzone lub niepoprawnie nagrane nie będą mogły wziąć udziału w akcji #smartDzieciaki ze względów technicznych.

11.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podawania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji #smartDzieciaki.

12.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzję podejmuje Organizator akcji #smartDzieciaki.

13.

Regulamin akcji #smartDzieciaki dostępny jest na stronie internetowej www.smartbee.club/regulamin/

14.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika lub zmianę innych danych osobistych, które zostały zamieszczone w zgłoszeniu do akcji #smartDzieciaki.

15.

Administratorem danych osobowych jest spółka SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Malwowa 79, 60-175 Poznań. E-mail: info@smartbee.club

16.

Dane osobowe będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia akcji #smartDzieciaki. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników w zakresie niezbędnym dla realizacji akcji #smartDzieciaki, w tym w celu przekazania nagród.

17.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Organizatora określa klauzula informacyjna stanowiąca część zgód na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.

18.

Wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych oraz udział w akcji #smartDzieciaki (w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) ma charakter dobrowolny jednak w przypadku odmowy wyrażenia zgody Uczestnik nie będzie dopuszczony do udziału w akcji #smartDzieciaki.

19.

19. W celu skorzystania z przysługujących praw związanych z ochroną danych osobowych, należy przesłać stosowną informację na adres poczty e-mail: iodo@smartbee.club