#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji w pakiecie 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

Regulamin promocji program lojalnościowy

REGULAMIN REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SMARTBEE CLUB

1. Słownik pojęć

1.1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

1.2. Strony – oznacza Organizatora i Uczestnika.

1.3. Organizator lub SmartBee Club – oznacza SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ulicy Malwowej 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769836 NIP 7792502777 REGON 382479216;

1.4. Uczestnik – oznacza Użytkownika Usługi Subskrypcyjnej lub 3-miesięcznej Usługi Subskrypcyjnej.

1.5. Usługa Subskrypcyjna – subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi Twojego domu. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Członkowie otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Członkowie znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność odbywa się co miesiąc poprzez pobranie należnej kwoty z rachunku bankowego Użytkowania.

1.6. 3-miesięczna Usługa Subskrypcyjna lub 3-miesięczna Usługa SmartBee Club – subskrypcyjny system przesyłek tzw. BeeBoxów, dostarczanych raz w miesiącu pod drzwi Twojego domu przez okres trzech miesięcy. To połączenie usługi subskrypcyjnej, w ramach której Członkowie otrzymują dostęp do internetowej platformy z instrukcjami, animowanymi filmikami i ciekawostkami rozwijającymi wiedzę oraz raz w miesiącu otrzymują paczkę z doświadczeniami chemicznymi, fizycznymi i podobnymi, zawierającą zestawy do wykonania od 2 do 5 różnych eksperymentów. W zestawie Członkowie znajdują także dedykowane karty do korzystania z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR), którą należy pobrać z sklepów Google Play lub App Store oraz naklejki. Płatność jest jednorazowo płatna z góry.

1.7. Program Lojalnościowy – oznacza program lojalnościowy, organizowany przez Organizatora, który ma celu wprowadzenie systemu nagradzania Uczestników Programu Lojalnościowego za nabycie w sklepie internetowym Organizatora, Usługi Subskrypcyjnej lub 3-miesięcznej Usługi Subskrypcyjnej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, wprowadzony w celu zintensyfikowania sprzedaży, umocnienia dobrych relacji handlowych z klientami Organizatora oraz pozyskanie nowych klientów.

1.8. Nagrody – oznacza katalog wszystkich nagród przewidzianych przez Organizatora, przyznawanych za uzbieranie odpowiedniej ilości punktów uprawniających Uczestnika do uzyskania nagrody.

1.9. Punkt – odznaczanie w formie naklejki dostarczanej w comiesięcznych BeeBoxach w ramach Usługi Subskrypcyjnej lub 3-miesięcznej Usługi Subskrypcyjnej, a także w formie elektronicznej widocznej w zakładce „Program Lojalnościowy” w Kokpicie Konta Użytkownika.

1.10. Plansza kolekcjonerska – oznacza dokument, będący potwierdzeniem zgłoszenia udziału danego Uczestnika w Programie, pozwalający na kolekcjonowanie naklejek dostarczanych w comiesięcznych BeeBoxach w ramach Usługi Subskrypcyjnej lub 3-miesięcznej Usługi Subskrypcyjnej.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ulicy Malwowej 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769836 NIP 7792502777 REGON 382479216.

2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz wymiany przyznanych punktów na nagrody.

2.3. Program Lojalnościowy organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program Lojalnościowy prowadzony jest od dnia 1 września 2019 r.

2.4. Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu Usługi Subskrypcyjnej, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminami.

2.5. Program Lojalnościowy ma również na celu promocję i reklamę SmartBee Club oraz towarów i usług oferowanych przez SmartBee Club. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak i przyszłych klientów, w tym do osób fizycznych dokonujących dotychczas zakupów wyżej wskazanych towarów i usług w imieniu i na rzecz osób trzecich.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu Lojalnościowego. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej SmartBee Club pod adresem http://www.smartbee.club/regulaminy

3. Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym SmartBee Club

3.1. Program Lojalnościowy skierowany jest wyłącznie do Użytkowników Usługi Subskrypcyjnej lub 3-miesięcznej Usługi Subskrypcyjnej, którzy spełnią warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.2. Uczestnik otrzymuje za każdy dostarczony BeeBox w ramach Usługi Subskrypcyjnej lub 3-miesięcznej Usługi Subskrypcyjnej jeden Punkt.

3.3. Jeden BeeBox to jeden Punkt.

3.4. Punkty są przyznawane w formie naklejek kolekcjonerskich, dostarczanych w BeeBoxie, które Uczestnik przykleja na Planszę kolekcjonerską oraz w formie elektronicznej. Aktualny stan Punktów Uczestnik może sprawdzić logując się na Konto Użytkownika w zakładce „Program lojalnościowy”.

3.5. Uczestnik jest uprawniony do odbioru Nagrody po skompletowaniu odpowiedniej ilości Punktów.

3.6. Uczestnik zdobywa Punkty, które może wymienić na następujące Nagrody:

a) Za 3 punkty Uczestnik otrzymuje tytuł Adepta i może odebrać nagrodę w postaci smyczy.

b) Za 6 punktów Uczestnik otrzymuje tytuł Prymusa i może odebrać nagrodę w postaci breloka Beezy.

c) Za 9 punktów Uczestnik otrzymuje tytuł Eksperta i może odebrać nagrodę w postaci bidonu.

d) Za 12 punktów Uczestnik otrzymuje tytuł Eksperta i może odebrać nagrodę w postaci nagrody niespodzianki o wartości nie mniejszej niż 100,00 złotych i nie większej niż 150,00 złotych.

3.7. W celu odebrania Nagrody, Uczestnik wybiera w zakładce „Program Lojalnościowy” opcję „Odbierz Nagrodę”. Nagroda zostanie dołączona do następnej przesyłki BeeBox.

3.8. W przypadku wykorzystania zebranych Punktów, Uczestnik jest uprawniony do zbierania Punktów od nowa. Uczestnik otrzymuje także z następną przesyłką BeeBox nową Planszę kolekcjonerską.

3.9. Nagrody nie sumują się.

3.10. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.11. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego udziału w Programie Lojalnościowym, po poinformowaniu o tym fakcie Organizatora w drodze elektronicznej. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia wszystkie punkty Uczestnika zgromadzone na koncie takiego Uczestnika zostaną anulowane, a jego dane osobowe usunięte ze zbioru danych Organizatora.

4. Dane osobowe Uczestnika

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ulicy Malwowej 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769836 NIP 7792502777 REGON 382479216.

4.2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu Lojalnościowego oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SmartBee Club, co oznacza w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu naliczenia mu Punktów za każdy dostarczony BeeBox;

b) prowadzenie badań statystycznych,

c) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług SmartBee Club,

d) rozpatrywanie reklamacji,

e) ewentualny kontakt z Uczestnikiem w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom.

4.3. Podstawą prawną przetwarzania przez SmartBee Club danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w ust. 4.2. powyżej jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 4.9 Regulaminu.

4.4. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez SmartBee Club podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu Lojalnościowego na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Nagród.

4.5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a SmartBee Club na uczestnictwo Uczestnika o w Programie Lojalnościowym, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

4.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od SmartBee Club dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

4.7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w charakterze Uczestnika i realizacji tej umowy przez SmartBee Club. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwia zawarcie umowy i pełne korzystanie z Programu Lojalnościowego, w szczególności wymianę Punktów na Nagrody.

4.9. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, SmartBee Club może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), SmartBee Club będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

4.10. Uczestnikowi Zarejestrowanemu, który wyraził zgodę, o której mowa w ust. 4.12, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

5.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu Lojalnościowego (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody) mogą być zgłaszane w szczególności na adres SmartBee Club oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: info@smartbee.club.

5.2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, adres do doręczeń itp.

5.3. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, reklamacje rozpatrywane są przez SmartBee Club w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia.

6. Postępowanie reklamacyjne dotyczące wad Nagród

6.1. SmartBee Club ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Reklamacje, dotyczące wad Prezentów mogą być zgłaszane w szczególności na adres na adres SmartBee Club oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: info@smartbee.club. W razie niewskazania w reklamacji informacji niezbędnych do jej rozpoznania przez SmartBee Club, SmartBee Club niezwłocznie skontaktuje się z osobą składającą reklamację w celu uzupełnienia braków reklamacji.

6.3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni i w tym terminie SmartBee Club ustosunkuje się do żądania Uczestnika.

6.4. Prawa konsumenta związane z wadami Prezentów lub Kuponów są szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r. i jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora: www.smartbee.club

7.2. Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.

7.3. Ewentualne spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia między Stronami, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla wykonania umowy.