#SmartDzieciaki Premium za 109 zł

Sprawdź nasz program naukowy #smartDzieciaki – pierwszy box cyklu #SmartDzieciaki PREMIUM z rabatem teraz za 109 zł/msc

Nauka przez zabawę

Eksperymenty są zaprojektowane przez naukowców związanych z Polską Akademią Nauk i własnoręcznie testowane przez dzieci.

Dostawa subskrypcji w pakiecie 0 zł!

Zestawy subskrypcyjne w pakietach dostarczamy za 0 zł.

SmartBee Club

Regulamin promocji BACK TO SCHOOL PROMO

REGULAMIN PROMOCJI BACK TO SCHOOL PROMO

 • 1

Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin Promocji”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą BACK TO SCHOOL PROMO.

 • 2

Organizatorem Promocji jest Spółka SmartBee Club spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175) przy ulicy Malwowej 79, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769836 NIP 7792502777 REGON 382479216, adres e-mail: info@smartbee.club (dalej jako „Spółka”). Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.smartbee.club/sklep  (dalej również: „Sklep SmartBee Club”)

 • 3

Promocja rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2022 r. i trwa do 30 września 2022 r. do godz. 23:59

 • 4

Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.

 • 5
 1. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu 15% na pierwszy zestawu subskrypcyjny z programu #SmartDzieciaki Premium. Warunkami udziału w promocji są:
  1. Klient zdecyduje się na zakup subskrypcji programu #SmartDzieciaki Premium w opcji comiesięcznej;
  2. Klient będzie korzystał z subskrypcji przez okres co najmniej 3 miesięcy;
  3. Klient wybierze metodę płatności co miesiąc.
 2. Z promocji wyłączone są płatne z góry pakiety subskrypcyjne 3-, 6- i 12-miesięczne #SmartDzieciaki Premium.
 3. Skorzystanie z oferty następuje automatycznie poprzez zakupienie w trakcie trwania promocji Usługi Subskrypcyjnej.
 4. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Powyższe ceny nie obejmują kosztów dostawy. Wszystkie ceny Usług Subskrypcyjnych są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 • 6
 1. Promocja dotyczy wyłączne Usługi Subskrypcji #SmartDzieciaki oferowanej przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej https://smartbee.club/program-smart-dzieciaki/
 2. Promocja nie przysługuje na usługę transportowa, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 5. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie Promocji oraz akceptację zasad Regulaminu SmartBee Club opublikowanego na stronie http://www.smartbee.club/regulaminsmartbeeclub
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mailinfo@smartbee.club. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Spółkę. Procedura reklamacyjna przyjęta przez Spółkę nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 9. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Promocji, Spółka udostępni tekst jednolity Regulaminu Promocji poprzez jego publikację na stronie internetowej http://www.smartbee.club/regulamin Zmiana Regulaminu Promocji nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 10. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu SmartBee Club dostępnego na http://www.smartbee.club/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.